Waveguide Filter design Software


WGFILTER.EXE de WA4LPR, Iris and Post coupled filter design software for DOS

wgfilter_2.exe de WA4LPR, Iris and Post coupled filter design software for DOS Version 2

scanned docs (800k each) from Microwave Update Proceedings 1989

wgfil_1.jpg

wgfil_2.jpg

wgfil_3.jpg

wgfil_4.jpg

wgfil_5.jpg

wgfil_6.jpg

wgfil_7.jpg

wgfil_8.jpg

wgfil_9.jpg


WGFILTER.exe de Loren Moline WA7SKT CN86cx